STAR SMILE EDUCATION AGENCY

SERVICE

- จัดหาที่พักที่สะอาดปลอดภัย

- การจองตั๋วเครื่อง

- บริการให้คำปรึกษาระหว่างประเทศ

- การประสานงานเพื่อจัดหารถรับ - ส่ง สนามบิน

- ให้ความรู้เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

- บริการ Tax File Number

- รับแปลเอกสาร

- ประกันสุขภาพนักเรียน